Identificador del Prestador i Responsable del Servei

A fi de donar compliment al que es disposa en la normativa aplicable en relació a la Privacitat i la Protecció de Dades, a continuació s’indiquen les dades d’identificació del Responsable del Tractament:

El Calafate Restaurantes S.L., societat de nacionalitat espanyola, amb CIF B-65617599 i domicili C/ Àvila 138, 2º, 08018 Barcelona, amb telèfon de contacte (+34) 93.444.95.35, correu electrònic elcalafate@restaurantelcalafate.es i amb contacte amb l’Oficina de Protecció de Dades de El calafate en l’adreça de correu electrònic: elcalafate@restaurantelcalafate.es

Normativa de Protecció de Dades

El Calafate Restaurantes S.L. s’ha adaptat i compleix els requisits establerts en la normativa en vigor sobre Protecció de Dades, en aquest cas, amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 (d’ara endavant RGPD) relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació de dades. Reglament que pot ser consultat al present enllaç proporcionat per l’Agència Espanyola de Protecció de Dades:

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=DOUE-L-2016-80807

Quines dades es recopilen i com s’utilitzen

Cookies: Es tracta de petits arxius de text que s’emmagatzemen en el seu ordinador local i serveixen per permetre que el sistema registri si visita llocs web repetidament des del mateix ordinador. Per conèixer l’acceptació i el tractament de les Cookies de El calafate visitar l’enllaç: Política de Cookies

Dades Personals: Quan una persona es registra a la web de El Calafate Restaurantes S.L., o en qualsevol dels formularis disposats amb aquesta finalitat en les trobades o esdeveniments organitzats per El calafate, les seves dades personals van a formar part del fitxer automatitzat de dades de caràcter personal creat per El Calafate Restaurantes S.L. sota la seva pròpia responsabilitat, amb la finalitat principal d’establir i dur a terme la relació amb l’Usuari, així com accions de comunicació d’informació, recerca, estadístiques, formació i comercialització, i la realització d’activitats promocionals i publicitàries tant dels productes, serveis o activitats relacionades amb la companyia, tot això, segons sigui el tractament que l’usuari hagi consentit explícitament.

El Consentiment Explícit

En cada cas, l’usuari ha de prestar el seu consentiment explícit perquè El Calafate Restaurantes S.L. pugui fer servir la informació introduïda segons les diferents sol·licituds d’autorització de tractament que se li presentaran a l’usuari perquè El calafate pugui realitzar el mateix.

El Calafate Restaurantes S.L. podrà cedir aquestes dades personals únicament a les entitats del seu Grup d’empreses amb les finalitats anteriorment indicades i autoritzades per l’usuari.

El Calafate Restaurantes S.L. informa que no realitza comprovacions sobre la veracitat de la informació personal, per la qual cosa s’atindrà, en cada cas, al tractament consentit de les dades introduïdes per l’usuari, siguin veraces o no, i en cas de ser incorrectes, els usuaris afectats poden exercir els drets establerts en el RGPD.

Exercici dels drets per part dels usuaris

El Calafate Restaurantes S.L. informa a l’Usuari sobre la possibilitat d’exercitar els drets inherents als usuaris recollits en el Reglament Europeu RGPD dirigint-se a l’Oficina de Protecció de Dades de El calafate en l’adreça de correu electrònic elcalafate@restaurantelcalafate.es o bé personant-se en les oficines de El calafate situades C/ Àvila 138, 2º, 08018 Barcelona, per tractar el tema amb el responsable de l’Oficina de Protecció de Dades.

Aquesta comunicació de sol·licitud haurà de contenir les següents dades: nom i cognoms de l’Usuari, domicili a l’efecte de notificacions, fotocòpia del Document Nacional d’Identitat o Passaport, i petició en què es concreta la sol·licitud. En el cas d’actuar en representació, haurà de provar-se la mateixa mitjançant document fefaent.

Seguretat de la Informació

El Calafate Restaurantes S.L. es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure de guardar-los, i adoptarà les mesures de seguretat establertes en el Registre d’Activitats relativa al tractament dels fitxers de Dades Personals d’acord amb l’establert per la normativa vigent.

Així mateix, tot el personal de El Calafate Restaurantes S.L., així com els seus proveïdors, subcontractats o col·laboradors, assumeixes el compromís de dur a terme la seva labor professional respectant les obligacions i les mesures de seguretat establertes en el marc de la Protecció de Dades de El Calafate Restaurantes S.L.

Dades personals afectats per les Cookies

El Calafate Restaurantes S.L. informa als Usuaris de la possible col·locació de “cookies” al llarg de la navegació en l’ordinador dels Usuaris, de manera que en navegar per les pàgines web, es podrien arribar a reconèixer automàticament, entre d’altres, l’adreça IP de l’ordinador dels Usuaris i altres possibles dades de navegació.

Referent a això s’informa que l’ús de cookies, només ho serà a l’efecte de manteniment de la sessió de navegació. En cap cas s’emmagatzemen dades de caràcter personal.

Si els Usuaris no volguessin admetre la cookie, hauran d’eliminar aquesta possibilitat en les opcions d’Usuari del seu propi navegador. No obstant això, El Calafate Restaurantes S.L. no es fa responsable de les irregularitats que la no admissió de la cookie pugui generar durant la navegació per les seves pàgines web.

Per conèixer més detalls sobre les Cookies, per favor, dirigir-se al següent enllaç de Política de Cookies