Condicions Generals d’ús de la pàgina web de Restaurant El Calafate

 

Restaurant El Calafate ha creat aquest web amb caràcter exclusivament informatiu, i la seva finalitat és facilitar al públic en general informació relativa als productes i serveis que el Restaurant El Calafate ofereix a Espanya. Llegiu amb atenció la informació que incloem a continuació, abans de fer ús d’aquesta pàgina web. L’ús d’aquesta web i del seu contingut està subjecte a aquestes condicions d’ús. Si vostè no accepta aquests termes i condicions, li preguem s’abstingui d’utilitzar tant la nostra pàgina web com el seu contingut. El fet d’accedir a aquesta pàgina Web i utilitzar els materials continguts en ella implica que l’usuari ha llegit i accepta, sense reserva, aquestes condicions generals.


1. DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Restaurant El Calafate és titular de tots els drets de propietat industrial i intel·lectual referits als continguts d’aquesta pàgina web, incloent textos, imatges, fitxers, sons, marques, logotips, combinacions de colors o qualsevol altre element, la seva estructura de navegació i disseny , i la forma de presentació dels materials. Correspon a Restaurant El Calafate exclusivament l’exercici d’aquests drets en qualsevol forma i, especialment, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació.

Queda prohibit l’ús per part de tercers de les referències a marques comercials o registrades dels Restaurant El Calafate que pugui contenir aquesta pàgina web, sense el consentiment exprés previ i per escrit de Restaurant El Calafate. Totes les referències a altres marques comercials o registrades pertanyen als seus respectius propietaris.

Tota persona està autoritzada per veure, copiar, imprimir i distribuir qualsevol document publicat per Restaurant El Calafate en aquesta pàgina web respectant totes i cadascuna de les següents condicions: el document serà utilitzat exclusivament amb finalitats informatives, el document estarà destinat únicament per a ús personal i privat de l’usuari, i no podrà ser utilitzat amb fins comercials, el document haurà sempre incloure la menció expressa que és propietat de Restaurant el Calafate.

Tots els materials inclosos en aquesta pàgina web estan protegits per drets d’autor i qualsevol ús no autoritzat d’ells es considera que vulnera la normativa sobre drets d’autor, marques i regulacions concordants. L’autorització concedida per utilitzar aquesta pàgina web acabarà automàticament en cas que qualsevol d’aquestes Condicions sigui infringida, estant en tal l’Usuari obligat a destruir de manera immediata tot material obtingut o imprès de la pàgina web.

Qualsevol infracció de les prohibicions i limitacions contingudes en les presents Condicions Generals es considerarà constitutiva d’una vulneració dels drets de propietat intel lectual titularitat de Restaurant El Calafate, i donarà lloc a les responsabilitats legals que correspongui d’acord amb la normativa en vigor en cada moment , podent Restaurant El Calafate perseguir l’infractor mitjançant l’exercici de les accions administratives, civils o penals que consideri més adequades.


2. RESPONSABILITAT

Restaurant El Calafate es reserva el dret a realitzar, sempre que ho consideri necessari o adequat, i sense necessitat d’avís previ, modificacions i actualitzacions de la informació continguda en aquesta pàgina web, de la configuració i presentació d’aquesta i de les condicions de accés.

Restaurant El Calafate adverteix que la informació d’aquesta pàgina web es proporciona sense garantia de cap tipus, ni explícita ni implícita. Els documents i gràfics publicats en aquesta pàgina web poden incorporar imprecisions tècniques o errors tipogràfics.

Tota la informació que pugui rebre Restaurant El Calafate a través d’aquesta pàgina web no es considerarà confidencial, excepte en els casos en què així s’indiqui de manera expressa en aquesta mateixa pàgina web (apartat 3, PROTECCIÓ DE DADES, d’aquestes Condicions Generals) , i els casos en què sigui obligatori d’acord amb la naturalesa de la informació subministrada i la normativa en vigor en cada moment.

Restaurant El Calafate no es fa responsable de cap dany o perjudici en el programari o maquinari de l’usuari que es derivi de l’accés a la seva pàgina web o de l’ús d’informació o aplicacions que s’hi continguin. Restaurant El Calafate no garanteix la inexistència d’interrupcions o errors en l’accés al seu web ni en els seus diferents continguts. Tampoc garanteix que aquesta es trobi sempre actualitzada, encara que desenvoluparà els seus millors esforços per evitar els errors, esmenar i actualitzar els continguts.

Restaurant El Calafate no es fa responsable dels continguts que terceres parts hagin inclòs en els enllaços o links als quals es pugui fer referència en aquesta pàgina. La inclusió en aquesta web d’un enllaç no suposa de cap manera l’existència de relacions entre Restaurant El Calafate i el responsable de la pàgina Web a la que remeti l’enllaç, sobre el qual Restaurant El Calafate no exerceix cap tipus de control, ni tampoc l’acceptació i aprovació per part de Restaurant El Calafate dels continguts que s’hi ofereixen.

L’usuari, de manera voluntària i conscient, accepta que l’ús de tots els continguts inclosos en aquesta pàgina web té lloc sota la seva exclusiva responsabilitat. L’Usuari respondrà dels danys i perjudicis que Restaurant El Calafate pugui patir a causa de l’incompliment per part de l’usuari de qualsevol de les obligacions a què queda sotmès per les presents condicions.

Restaurant El Calafate no garanteix l’absència de virus o altres elements lesius que poguessin causar danys o alteracions en el sistema informàtic, en els documents electrònics o en els fitxers de l’usuari d’aquest lloc web. En conseqüència, Restaurant El Calafate no respondrà pels danys i perjudicis que aquests elements poguessin ocasionar al’usuari oa tercers.


3. PROTECCIÓ DE DADES

Les dades de caràcter personal que puguin ser aportats pels usuaris d’aquesta pàgina web seran tractades per Restaurant El Calafate amb la màxima confidencialitat, d’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i amb la normativa europea o nacional que pugui estar en vigor en cada moment. El tractament de confidencialitat serà aplicat de manera especial per Restaurant El Calafate a les dades que pugui rebre a través d’aquesta pàgina web a efectes de selecció de personal.

L’enviament per part de l’usuari d’aquest tipus d’informació implica l’autorització perquè Restaurant El Calafate la faci servir per als seus propòsits, així com per a transferir-la a qualsevol filial o empresa associada a Restaurant El Calafate, on serà tractada respectant els mateixos criteris.

Restaurant El Calafate conservarà les dades de caràcter personal que hagi recaptat, i adoptarà les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzats. Restaurant El Calafate complirà aquests deures d’acord amb el que estableix la normativa aplicable. Restaurant El Calafate podrà, en determinats casos, conservar la informació per a efectes estadístics o històrics.

Restaurant El Calafate es reserva el dret a modificar la present política de privacitat per adaptar-la a les novetats legislatives, jurisprudencials o pràctiques de la indústria.


4. LEGISLACIÓ

Aquestes Condicions Generals es regiran per la llei espanyola.

En cas que es produeixi qualsevol controvèrsia derivada de l’aplicació o interpretació d’aquestes, Restaurant El Calafate i l’Usuari es sotmetran als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona (Espanya), amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls .


5. CONTACTE LEGAL

En relació amb les dades recollides en la forma prevista en els apartats anteriors, l’Usuari podrà exercir els drets reconeguts per la llei i, en particular, els drets d’accés, rectificació o cancel.lació de dades i oposició, si resultés pertinent, així com el dret de revocar el consentiment prestat per a la cessió de les seves dades. Aquests drets podran ser exercitats per l’usuari o, si s’escau, per qui el representi, mitjançant sol·licitud escrita i signada, dirigida a la següent adreça:El Calafate Restaurantes S.L., carrer París 145, 08036 Barcelona (Espanya). La sol licitud haurà de contenir les següents dades: nom i cognoms de l’usuari, domicili a efectes de notificacions, fotocòpia del document nacional d’identitat o passaport, i contingut concret del dret exercitat.